การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1Date : 02/03/2020 09:08:11


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและประเมินทางเลือก โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล(ส่วนขยายครั้งที่ 7) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง นำโดย นายมาซาฮิโกะ ฟูคามาจิ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงมุมมองอื่นๆที่ผู้ประกอบการอาจไม่ได้สัมผัสโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ นำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและพิจารณาแนวทางป้องกันผลกระทบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างรอบด้าน ผลตอบรับจากการประชุมครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก